Phí thu hút khách hàng so với chi phí duy trì khách hàng (CAC Vs CRC)

Mỗi doanh nghiệp cần cân bằng các nỗ lực mua hàng và duy trì của mình để tối đa hóa doanh thu và giá trị khách hàng trọn đời.

Thu hút khách hàng (CAC) và giữ chân khách hàng (CRC)

Thu hút khách hàng và duy trì khách hàng là hai số liệu được sử dụng chủ yếu để xác định lợi tức đầu tư (ROI) cho nỗ lực kinh doanh của doanh nghiệp. Cả hai đều là những con số thiết yếu để theo dõi vì chúng sẽ hiển thị những thay đổi trên thị trường hoặc những vấn đề với kế hoạch marketing. Các con số là khác nhau trong một vài cách.

Tính toán chi phí mua lại của khách hàng (CAC)

Mua lại khách hàng là chi phí chuyển đổi một người thành khách hàng khi mua lại. Xác định chi phí khách hàng mua lại đòi hỏi phải chia tất cả các chi phí dành riêng cho việc mua lại cho số lượng khách hàng mới có được trong cùng thời gian. Chi phí mua lại bao gồm marketing, khuyến mãi như giảm giá, lao động và bất kỳ quảng cáo nào nhắm vào khách hàng không tồn tại. Số lượng khách hàng cao có thể chỉ ra sự thay đổi nhân khẩu học, marketing không hiệu quả hoặc các vấn đề với các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi.

Cách tính chi phí giữ chân khách hàng

Giữ chân khách hàng là chi phí duy trì việc mua hàng của khách hàng hiện tại. Tính toán chi phí duy trì là không dễ dàng. Không có công thức thường được chấp nhận. Số liệu duy trì có thể được tính bằng cách sử dụng tổng số mua hàng trong một khoảng thời gian được giảm thiểu bằng chi phí duy trì, chi phí, chi phí mua lại và chi phí chung. Giữ chân khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị trọn đời (LTV) . Duy trì cao chi phí lợi nhuận và lợi nhuận thấp hơn vì mỗi lần mua tiếp theo thực sự có giá trị thấp hơn tổng thể.

Cân bằng CAC và CRC

Mỗi doanh nghiệp cần phải cân bằng chi phí mua lại và duy trì. Mua lại là rất quan trọng để thu hút người tiêu dùng mới và mở rộng cơ sở. Giữ chân thường ít tốn kém hơn và xây dựng lòng trung thành và thương hiệu. Việc duy trì cũng thường phụ thuộc vào độ nhạy giá thấp hơn nhiều từ khách hàng để các chi phí dài hạn được thu lại thông qua bán hàng. Điều cần thiết là phải theo dõi ROI cho cả việc thu hút khách hàng và giữ chân khách hàng. Tỷ lệ kém ở một trong hai khu vực là những chỉ số mạnh mẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để xem những gì đang thay đổi trên thị trường hoặc những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp.

Share

Gọi ngay